top of page
מידע משפטי

זהירות:

אף על פי ש- AnchorValve נוקטת בצעדים סבירים כדי להבטיח שהמידע שנמסר באתר זה יהיה אמין, AnchorValve לא מצהירה כי מידע כזה הוא מדויק, אמין או שלם. כל מידע, כולל תמונות וסרטים, נוגע למכשירי חקירה, המוגבל על ידי החוק הפדרלי (ארה"ב) לשימוש חקירי בלבד. מוצרים אלה לא אושרו לשיווק בארצות הברית, או במקום אחר, ואינם זמינים למכירה בארצות הברית, או במקומות אחרים, וככאלה אין דוגמאות למוצרים לשימוש אנושי. AnchorValve אינה מספקת ייעוץ רפואי אישי הנוגע לטיפול באף מחלה לאף אדם. אם יש לך תלונות רפואיות או מחלה רפואית אתה מופנה לרופא מוסמך. AnchorValve מספק מידע זה רק לשימושכם הפרטי ו- AnchorValve רשאית לשנות את תוכן אתר זה ללא הודעה מוקדמת. AnchorValve אינה מתחייבת כלשהי (מבוטאת או מרומזת) מכל סוג שהוא ביחס לאתר זה, או למידע הכלול בו. כתוצאה מכך, AnchorValve אינה מקבלת כל התחייבות או אחריות לטעויות או מחדלים כלשהם. האתר וכל החומרים הכלולים בו מוגנים בזכויות יוצרים וכל הזכויות שמורות על ידי AnchorValve. זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות בכל החומרים באתר זה הם בבעלות AnchorValve, או שהחומר נכלל באישור זכויות הבעלים כפי שמצוין בדף האינטרנט. אין לשכפל את החומרים באתר זה, אלא אם כן ניתן להוריד את החומר כמצוין בדף האינטרנט, אך אסור להסיר זכויות יוצרים או הודעות קנייניות בכך. שכפול כזה לא יעביר אליך שום תוכנה או זכויות אחרות. אינך רשאי, ללא אישור מראש ובכתב של AnchorValve לשכפל (באופן מלא או חלקי), להעביר (בכל דרך שהיא), לשנות, לקשר או להשתמש למטרות ציבוריות או מסחריות כלשהן בכל חומר המסופק באתר. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים ועצמאיים. אם תיכנס לקישורים כאלה, תוכל לעזוב אתר זה. AnchorValve אינה מקבלת כל אחריות לתוכן של אתרים חיצוניים כאלה שאליהם אתה יכול לגשת, ולא על כל הסתמכות שאתה או כל אדם על המידע הכלול באתרים חיצוניים כאלה. AnchorValve עובדת או עובדת עם אנשים רבים, מוסדות וחברות (שותפים אחרים), אך שותפים אחרים אלה אינם מיזמים משותפים, ופועלים כקבלנים עצמאיים. לכן, AnchorValve וגם שותפיה האחרים אינם נושאים באחריות זה כלפי זה, וכל צד אחראי באופן עצמאי על פעולותיו וביצועיו.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

© 2019 AnchorValve / Daidalos Solutions BV כל הזכויות שמורות.

bottom of page